Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/kanczelarski-proekt-id-5-2017/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

12500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

" Доставка на канцеларски материали и консумативи" във връзка с изпълнението на проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община "Цар Калоян".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


Срок за получаване на офертите

31/07/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян", процедура „Активно включване“ на Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор за БФП № BG05M9OP001-2.005-0093 – С01.

Друга информация

ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА : 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана от участника- съгласно приложен образец № 1; 2 . Административни сведения - съгласно приложен образец № 2; 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгл. Чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице , пълни доказателства за правоспособност и представителна власт, когато ,частникът е чуждестранно лице/съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в легализиран превод или с печат апостил, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове; 4. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата/ ако е приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/; 5. Техническо предложение- съгласно приложен образец № 3; 6. Ценово предложение - съгласно приложен образец № 4; 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно приложен образец № 5; 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.3 -5 от ЗОП – съгласно приложен образец № 6; 9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители– съгл. приложен образец № 7; 10. Декларация за съгласие за подизпълнител – съгласно приложен образец № 8; 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – съгласно приложен образец № 9; 13. Списък на изпълнени услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата процедура за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на заявлението или офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) , съгл. чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - съгласно приложен образец № 10; 12. Документи удостоверяващи икономическото и финансово състояние на Кандидата; ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТВЯТ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК. Върху плика, освен наименованието на участника, се посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес, предметът на поръчката и за коя обособена позиция участва. Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/: https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/kanczelarski-proekt-id-5-2017/ Отварянето на офертите ще се извърши на 01/08/2017 г. от 11,00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/07/2017  (дд/мм/гггг)