Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИЕ-03-03-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Цвета Лазарова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312; 066 818334, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/397-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

32991.8 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изграждане на зони за спорт и отдих, и обновяване на детски кътове на територията на община Габрово” по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на зона за спорт и кът за отдих в озеленена площ в кв.“Младост“, гр. Габрово”. Обособена позиция №2 „Обновяване на детски кът в село Борики, община Габрово”. Обособена позиция №3 „Облагородяване на детски кът в село Велковци, община Габрово”. Обособена позиция №4 „Облагородяване на озеленена площ в село Гарван, община Габрово”, Дейностите са финансирани чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - кампания „За чиста околна среда – 2017 г. “ с мото „Обичам природата и аз участвам“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210, 45236100

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки


Срок за получаване на офертите

28/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 31.07.2017г.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/07/2017  (дд/мм/гггг)