BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: инж. Мирослав Митев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396141, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2691/izbor-izpylnitel-po-dve-op-mechopuh-mbal.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

91666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ вкл. следните основни дейности свързани с извършване на РСМР: 1. Подмяна на стара дървена дограма вътрешна с нова AL профил – врати и витрини; 2. Вътрешни ремонти –направа на тавани с гипсокартон; грундиране; шпакловка стени; боядисване с латекс; монтаж на осветителни тела; 3. Ремонт на санитарни помещения- подови настилки и фаянсови облицовки стени, подмяна на санитарни прибори и арматури;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000 (IA36)

Описание:

Строителни и монтажни работи (За сгради )


Срок за получаване на офертите

07/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 08.08.2017 г. от 09:00 часа Място на отваряне на офертите: В зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1. Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg; линк към Обявата в профила на купувача:http://www.sevlievo.bg/bg/article/2691/izbor-izpylnitel-po-dve-op-mechopuh-mbal.html Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват. Преди сключване на договор, избраният за изпълнител трябва да представи Гаранция, която обезпечава изпълнението на договора (за всяка от обособените позиции). Гаранцията представлява 3 % (три процента) от цената на договора, без вкл. ДДС. Гаранцията се представя под формата на: - парична сума, внесена по сметка на Община Севлиево: IBAN: BG91 IORT 8127 3300 1856 00 BIC: IORTBGSF Банка: ИНВЕСТБАНК АД, гр. Севлиево; - под формата на банкова гаранция със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни ; - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни;

Дата на изпращане на настоящата информация

21/07/2017  (дд/мм/гггг)