BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3/2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор ТУЕПМР, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=9347.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24166 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на пречиствателна станция – аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадни води Спецификация : Пречиствателно съоръжение – аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадни води, стандартен клас, механично-биологично пречиствателно съоръжение за пречистване на фекални отпадъчни води с капацитет 20-25 еквивалент жители, 3000-3500 лл/ден, цялостна отливка без заварки. Резервоарът на пречиствателната станция ще бъде с вместимост 12 000 л., с размери 2310/3760 мм и ще бъде положен в изкоп с дълбочина 265 см.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45252130, 45252200

Описание:

Оборудване на пречиствателна станция
Оборудване за пречиствателна инсталация


Срок за получаване на офертите

02/08/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Начин на плащане: Извършената доставка се заплаща в лева, по банков път, по посочената сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на следните условия: 1. Подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването, съгласно представената техническа спецификация; 2. Представяне на гаранционна карта. 3. Разплащането става в срок от двадесет работни дни, считано от датата на получаване на издадената от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. 4. Разплащането става в срок от двадесет работни дни, считано от датата на получаване на издадената от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Критерии за подбор: Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо Икономическо и финансово състояние: Не се изисква Технически и професионални способности: Участникът да има през последните 3 (три) години, изпълнени не по-малко от една доставка, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка. Предмет сходен с предмета на поръчката е доставка на пречиствателна станция. В списъка на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката да е посочена стойността, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Общи условия: 1.1.Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие; 1.2.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия; 1.3.Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците; 1.4.Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на разпоредбите на ЗОП; 1.5.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата, може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 1.6.Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта; 1.7.Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; 1.8.Офертата не може да се предлага във варианти; 1.9.Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци. Всички документи, които участника представя трябва да са валидни към датата на подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил друг срок. 1.10.Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта с нормален срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи Критерий за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта“ въз основа на следния критерии за възлагане – най-ниска цена. Офертата се представя в деловодството на Община Ковачевци от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата /куриер/ с обратна разписка на адрес: село Ковачевци, 2450, община Ковачевци, област Перник; Срокът за подаване на офертите е определен с обявата; Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, назначена от кмета на общинаКовачевци която ще започне своята работа на следващия ден след изтичане срока в обявата в Общинска администрация Ковачевци, като офертите се разглеждат по реда на тяхното постъпване след получаване на списъка с участниците и представените оферти. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/07/2017  (дд/мм/гггг)