Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Надя Петрова; Павел Христов; Невена Върбанова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619228; 062 619403; 062 619231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/506.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

27/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/506. 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в „Център за услуги и информация на граждани“ в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, всеки работен ден между 8:30 часа и 17:00 часа. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 часа на 27.07.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.07.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен с най-малко три дни. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти в профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/506.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2017  (дд/мм/гггг)