Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09-02-20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1084.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

27950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги по застраховане на имуществото и служителите на НЗОК с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК“ и Обособена позиция № 2: „Сключване на групова рискова застраховка „Живот“ за работещите в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515000, 66511000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество
Животозастраховане


Срок за получаване на офертите

25/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2017  (дд/мм/гггг)