Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Мартина Георгиева – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и Румен Луканов – отдел „Ремонт на локомотиви”, по техническата част., България 1080, гр.София, Тел.: 0889 400707 ; 0886 469990, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/dostavka-na-kalaena-kompoziciia-k83-neobhodima-za-remont-na-oporno-osevite-lageri-ot-okachvaneto-na.html..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3825575 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери от окачването на тяговите двигатели на дизел-електрически локомотиви серии 06, 07 и електрически локомотиви серия 61, както и за заливане на лагерните втулки на сцепните щанги на дизелови локомотиви серия 52, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 г.”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14714000

Описание:

Калай


Срок за получаване на офертите

21/07/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на калаена композиция К83, необходима за ремонт на опорно-осевите лагери от окачването на тяговите двигатели на дизел-електрически локомотиви серии 06, 07 и електрически локомотиви серия 61, както и за заливане на лагерните втулки на сцепните щанги на дизелови локомотиви серия 52, във връзка с изпълнение на ремонтната програма за тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 г. ”, с 3/три/ календарни дни, считано от изтичането на определения в информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка с ID № 9065975 краен срок за получаване на оферти - 17.07.17г., 16:45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискуемите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 24.07.17г. от 13:00ч. Място на отваряне на офертите: административната сграда на Централно управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, находяща се в гр. София, п. к. 1080, ул. Иван Вазов № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2017  (дд/мм/гггг)