Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РСР17-РД93-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=656:-149-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

191666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Повишаване на енергийната ефективност в обекти общинска собственост на територията на СО-район „Сердика”, по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Реконструкция на отоплителна инсталация и смяна на горивна база в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда и ІІ-ра обособена позиция: Извършване на ремонтно-възстановителни дейности в 14 СУ „Проф. Асен Златаров”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

28/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност, съответно: 1.За І-ва обособена позиция: Предвижда се подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация и смяна на горивна база, съгласно съгласуван Инвестиционен проект, неразделна част от настоящата документация. Описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част от утвърдената документация. Предмета на обособената позиция е „Реконструкция на вътрешно-отоплителна инсталация в ДГ 149 „Зорница”- втора сграда”, като: в изпълнение на Решение №403/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД09-926/27.06.2016г. на кмета на СО, СДГ № 31 “ Зора” е преобразувано в ДГ № 131 „Зора”. В изпълнение на Решение №198/06.04.2017г. на СОС и Заповед № СОА17-РД09-516/12.05.2017г. на кмета на СО, ДГ 131 №„Зора” е преобразувана чрез сливане в ДГ 149 „Зорница”. Представеният документ е приложими за втора сграда на ДГ 149 „Зорница”. 2.За ІІ-ра обособена позиция: Предвижда се извършване на ремонтно-възстановителни дейности, включващи подмяна на дограма и ремонт на покрив с топлинно изолиране при спазване на Доклад за резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна ефективност и Технически паспорт на сградата. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част от утвърдената документация. Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, комплектована за всяка обособена позиция отделно, поставена в отделна непрозрачна, запечатана опаковка. Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. Отварянето на офертите ще се състои на 31.07.2017г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/07/2017  (дд/мм/гггг)