Версия за печат

BG-СЛИВЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

237

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СЛИВЕН, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №1А, За: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР - МИГЛЕНА КОЛАРОВА, България 8801, СЛИВЕН, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЦСМП - СЛИВЕН ЗА 2017 Г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

25/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2017  (дд/мм/гггг)