Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530493

BG323, Община Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Ваня Минкова- Главен юрисконсулт, България 7100, Бяла, Тел.: 08177 2020, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 08177 4634

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://byala.bg/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://byala.bg/home/index.php/info/rop-9050358/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

111000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на канализационна мрежа в град Бяла“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

26/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обектът на обществената поръчка ще се финансира с целеви средства от Министерството на финансите, разпределени по Закона за държавния бюджет за 2017 година. Отварянето на постъпилите оферти ще се осъществи на 27.07.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла 7100, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2017  (дд/мм/гггг)