Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Д-1603

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/obyava/item/435-op-91-dostavka-na-lekarstveni-produkti-prednaznacheni-za-patsienti-na-mbalnp-sas-zapovedi-za-finansovo-podpomagane.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

9059.28 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е "Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца", по три обособени позиции. Предмета на обществена поръчка включва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на Inovelon (Rufinamid) 200 мг., във връзка със заповед за финансово подпомагане № 1385/07.12.2016 г. на директора на ЦФЛД“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на Inovelon (Rufinamid) 200 мг., във връзка със заповед за финансово подпомагане заповед № 375/12.04.2017 г. на директора на ЦФЛД“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Специална доставка по Наредба №10 от 17.11.2011 година за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на Inovelon (Rufinamid) 400 мг., във връзка със заповед за финансово подпомагане заповед № 380/12.04.2017 г. на директора на ЦФЛД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

14/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 17.07.2017 година в 13.30 часа на адреса на Възложителя, ул. Доктор Любен Русев №1, учебна зала на ДКБ

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2017  (дд/мм/гггг)