Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/quotDostavka-montazh-i-programirane-na-elementi-ot-sistema-za-distantzionno-radiootchitane-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdivrdquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поръчката се открива за доставка, монтаж и програмиране на елементи от система за дистанционно радиоотчитане, за срок от 24 (двадесет и четири) месеца след подписване на договор с избрания изпълнител. Номенклатурата на устройствата за радиодиагностика, програмиране и отчитане на радио и RFID модули, усилване на сигнали, препредаване и дистанционно отчитане на данни за отчети и ориентировъчните количества за целия срок на договора са посочени в приложената към обявата Техническа спецификация. Възложителят има право в срок до 24 (двадесет и четири) месеца да заявява и закупува описаните стоки в количества съобразно своите нужди и възможности, при условията и с техническите характеристики на настоящата поръчка. В техническата спецификация са посочени и софтуерните модули, които Възложителят ще има възможност да закупи и внедри, както и видовете монтажи, програмирания и пускане в действие на различни елементи от системата за радиоотчитане. Доставките ще се извършват периодично, по предварителна заявка от Възложителя, франко база на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка, монтаж и програмиране, в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38424000

Описание:

Оборудване за измерване и за контрол


Срок за получаване на офертите

18/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, на датата, посочена в обявата. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2017  (дд/мм/гггг)