Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИЕ-01-03-171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Марияна Костадинова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312; 066 818334, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/393-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на общински път GAB 3009 Поповци-Гергини-Гарван-Николчовци“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

19/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 20.07.2017г.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/07/2017  (дд/мм/гггг)