Версия за печат

BG-Стара Эагора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Эагора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

59516.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на оригинални консумативи за офис техника (копирни и печатащи устройства), необходими за нуждите на структурните звена Тракийски университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192110

Описание:

Продукти за оставяне на мастилен отпечатък


Срок за получаване на офертите

18/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. 2. Изисквания за технически възможности: Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. С цел обезпечаване на доставките и спазване сроковете за доставка, участникът следва да разполага с минимум един собствен или нает лекотоварен автомобил, който ще бъде използван при изпълнение на поръчката. Участникът трябва да разрполага с офис, сервиз, база със стационарен телефон за приемане на заявки от структурните звена. 3. Възложителят не е обособил позиции. 4. На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, критерий за възлагане за определяне на икономически най-изгодната оферта, е „най-ниска цена“. Обект на оценяване е общата цена без ДДС, получена като сбор от единичните цени без ДДС за оригинални консумативи, от заданието на Възложителя. 5. Срокът за валидност на офертите следва да бъде не по – малко от 3 месеца, считано от датата на тяхното подаване. 6. Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба до Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ректорат в стая 335/Деловодство/ в срок до 16.30 ч. на 18.07.2017 г. Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия на 19.07.2017 г. от 13.30 ч. 7. Всички докуменити към настоящата настоящата поръчка се публикуват на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора в главно меню "Профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170710fiTl1200673.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/07/2017  (дд/мм/гггг)