Версия за печат

BG-ВАРНА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103514755

BG331, ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЧАЙКА ЕООД, УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 2, За: ДИЛЯНА КАМБУРОВА, България 9005, ВАРНА, Тел.: 052 302320, E-mail: dkc_chaika@abv.bg, Факс: 052 302325

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dkcchayka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dkcchayka.bg/bg/page/16.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ Чайка” ЕООД, гр.Варна“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

17/07/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП се намира на адрес: http://dkcchayka.bg/bg/page/16. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 20.07.2017г. от 10:00ч. в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел 1 от настоящата покана

Дата на изпращане на настоящата информация

07/07/2017  (дд/мм/гггг)