BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: инж. Мирослав Митев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396141, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2671/podgotovka-pytna-mreja-na-teritoriqta-na-o-sevlievo-godina.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обществена поръчка, изпълнима при условията, описани в Техническата спецификация и документацията за участие към настоящата обява, с предмет „Подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа на територията на Община Севлиево за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г“. Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуга“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.3 от ЗОП е „събиране на оферти с обява“. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 70 (седемдесет хиляди) лева без ДДС и включва следните основни дейности: Подготвителни работи за експлоатация през зимата на общинската пътна мрежа, които се изразяват в следното: • Машинно косене на тревна растителност • Ръчно косене на тревна растителност с храсторез • Рязане на храсти и отделни дървета с дебелина до 10 см • Натоварване, превоз и депониране на отпадъчния дървесен материал до съответните депа до 5 км. Предвижда се подготовка на пътищата от общинската пътна мрежа за експлоатация през зимен сезон 2017/2018г., с обща дължина на общинската пътна мрежа на територията на община Севлиево 287,8 км., посочени подробно в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63712200

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа


Срок за получаване на офертите

13/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 14.07.2017 г. от 09:00 часа Място на отваряне на офертите: В зала 202, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1 Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – www.sevlievo.bg; http://www.sevlievo.bg/bg/article/2671/podgotovka-pytna-mreja-na-teritoriqta-na-o-sevlievo-godina.html Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2017  (дд/мм/гггг)