Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 835

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69140 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, принадлежности и др./включително ел. таблa/

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31680000, 31681410, 31682000, 31682100, 44318000, 44320000, 44321000, 44322000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Електрически материали
Приспособления за захранване с електричество
Електрически кутии
Проводници
Кабели и свързани с тях продукти
Кабел
Аксесоари за кабели


Срок за получаване на офертите

18/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2017  (дд/мм/гггг)