Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-178

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

182000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на Регионално поделение Гоце Делчев. Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителяв и в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

21/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1)Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие;2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие;4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя. 6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. Изисквания на възложителя към участниците в обществената поръчка: Съгласно Указанията за участие в процедурата, неразедлна част от Документацията по обществената поръчка. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.Срок на изпълнение на поръчката:24 (двадесет и четири) месеца считано от датата на сключване на договора. 2.Място на изпълнение: територията на населените места в РП Гоце Делчев, посочени в Техническата спецификация. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Прогнозната стойност: 182 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане: Всички плащания се извършват е лева, по банков път по сметка на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на двустранно подписан протокол за действително извършени работи и оригинална фактура, по цени съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2017  (дд/мм/гггг)