Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05-00-846

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52 А, За: Любен Калпаков, България 1431, София, Тел.: 02 9159450, E-mail: lkalpakov@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

95000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подмяна на подови настилки и извършване на други съпътстващи дейности, свързани с нея на I-¬ви, II-¬ри и III-¬ти етаж в крило „Стационар“ на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, съгласно техническа спецификация и ориентировъчна количествено-стойностна сметка на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45430000

Описание:

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки


Срок за получаване на офертите

20/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички представени документи към офертата да са заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на участника, както и печат ако участникът е юридическо лице, както и име и фамилия на лицето, което представлява участника. Офертата трябва да отговаря на следните условия: Офертата и всички документи към нея се подават на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице документите му за регистрация се представят в официален превод, а всички останали документи на чужд език и в превод. Всяка оферта трябва да съдържа документи, представляващи: документи за подбор, техническо предложение, вкл. линеен график за изпълнение на поръчката, документ за извършен оглед обекта на поръчката, ценово предложение. Техническото предложение и ценовото предложение може да представляват и един документ. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения по-горе интернет адрес. Пълната техническа спецификация и условията за изпълнение предмета на обществената поръчка са публикувани в „Профила на купувача“ на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД на посочения по-горе интернет адрес: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/. Офертата на участника, заедно с приложените към нея необходими документи и опаковката да бъдат с надпис: До УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, гр. София, п.к. 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, Оферта за „Подмяна на подови настилки и извършване на други съпътстващи дейности, свързани с нея на I-ви, II-ри и III¬ти етаж в крило „Стационар“ на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, точен адрес на подателя, лице за контакт, както и телефон, имейл и факс за връзка. Оглед на обекта за изпълнение на СРР може да бъде извършен на 17.07.2017 г. в 13: 30 ч. от представители на потенциалните участници срещу представено пълномощно, когато огледът ще се извърши от лица, различни от представляващите ги. Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева без включен ДДС. В тези цени трябва да включат: разходите по доставката им, както и всички разходи, извършени от участника във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2017  (дд/мм/гггг)