Версия за печат

BG-Средец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1206

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540306

BG341, Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ул. Васил Коларов 92, За: инж. Иван Сяколов, България 8300, Средец, Тел.: 0359 55513393, E-mail: dgssredets@uidp-sliven.com, Факс: 0359 55513412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgssredets.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures?cid=&bid=3&year=&period=.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

13/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на ценовите предложения на участниците подали оферти за участие, ще се състои на 14.07.2017 год. от 10:00часа, в асминистративната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец, ул. Васил Коаларов 92. Присъствието на представители на участниците не е задължително, а неизпращането на такъв не е пречка за провеждане на заседание на комисята.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2017  (дд/мм/гггг)