Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Йордан Спиров, Камелия Илиева, България 2700, Благоевград, Тел.: 0899 820066; 073 885501, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5866 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на техника и оборудване за изпълнение на дейности по проекти по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1. “Сървърно оборудване“, Обособена позиция № 2. „Настолни компютри и монитори“, Обособена позиция № 3. „Преносими компютри“, Обособена позиция № 4. „Периферни устройства““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48822000, 30210000, 30213100, 30216110

Описание:

Компютърни сървъри
Машини за обработване на данни (хардуер)
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Скенери за компютри


Срок за получаване на офертите

13/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 14.07.2017 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/07/2017  (дд/мм/гггг)