Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: инж. Милена Милушева – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и инж. Венцислав Славков – отдел „Ремонт на локомотиви”, по техническата част., България 1080, гр.София, Тел.: 0886 441230; 0887 007151, E-mail: mmilusheva@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/obiava-za-obshtestvena-poruchka-s-predmet-dostavka-na-el-krushki-za-funkcionalni-i-signalizacionni.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65165.6 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на ел. крушки за функционални и сигнализационни осветителни тела в ТПС с LED – системи за осветление за локомотиви серия 40-000 на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД”, делима на 8 обособени позиции”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31531000

Описание:

Осветителни крушки


Срок за получаване на офертите

13/07/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на ел. крушки за функционални и сигнализационни осветителни тела в ТПС с LED – системи за осветление за локомотиви серия 40-000 на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД”, делима на 8 обособени позиции”, с 10/десет/ календарни дни, считано от изтичането на определения в обява с ID № 9065491 краен срок за получаване на оферти - 03.07.17г., 16,45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискуемите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 14.07.17г. от 10,00ч. Място на отваряне на офертите: административната сграда на Централно управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, находяща се в гр. София, п. к. 1080, ул.Иван Вазов 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2017  (дд/мм/гггг)