Версия за печат

BG-Троян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

143

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 200450056

BG315, Експериментална база към ИПЖЗ ДП Троян, ул. Васил Левски №281, За: Цветелина Богданска, България 5600, Троян, Тел.: 0670 66918, E-mail: rimsa_ltd@mail.bg, Факс: 0670 66918

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rimsa.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rimsa.eu/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Експериментална база към ИПЖЗ ДП Троян

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

10/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за изпълнение на доставката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Прогнозно количество за 24 (двадесет и четири) месеца – 330,000 MWh. Прогнозна стойност на поръчката на основание чл.21, ал.1 от ЗОП - 65 000 лв. /Шестесет и пет хиляди лева /без ДДС .Собствено финансиране. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие на обстоятелства по чл.54, ал.1 от ЗОП КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР •Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците: 1.Участникът следва да притежава валиден Лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и/или „Производство на електрическа енергия”, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съдържаща и правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. •Технически и професионални способности на участниците: 1.Участниникът следва да разполага с внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. Минимално ниво: Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката - „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”. 2.Участникът следва да е изпълнил минимум две доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. Под „сходни с предмета на поръчката“ се разбират дейности, свързани с доставка на електрическа енергия и осъществяване на функциите на координатор на балансираща група. • Икономическо и финансово състояние 1.Участникът следва да е реализирал за последните две финансово приключили години минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 130 000 лв.(Сто и тридесет хиляди лева) без ДДС. Срокът на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия на икономически най - изгодната оферта- „оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Формулата по която се изчислява "Комплексната оценка" за всеки участник е: К = К1 + К2 Дата и час на отваряне на офертите: 11.07.2017 г. от 13:00 часа , гр. Троян, ул.”Васил Левски” №281

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2017  (дд/мм/гггг)