Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-110553

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър І № 1, За: Сава Добрев - по предмета и Магдалена Георгиева по поръчката, България 1000, София, Тел.: 02 91451134; 02 91451434, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-INV_4_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

62500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на БНБ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

10/07/2017 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 11.07.2017 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2017  (дд/мм/гггг)