Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДО-02-05

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010545

BG411, Информационен център на Министерството на отбраната, ул. Г. С. Раковски №106, За: Станимир Христов, България 1080, София, Тел.: 088 2464331, E-mail: snm1@abv.bg, Факс: 0359 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://armymedia.bg/profil-na-kupuvacha/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Отпечатване на вестник "Българска армия"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79800000, 79810000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги
Услуги по печатане на печатни изделия


Срок за получаване на офертите

10/07/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се финансира от бюджета на Информационен център на МО. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя: www.armymedia.bg. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си участниците представят следните документи: 1. Оферта (Приложение № 1); 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 2); 3. Ценово предложение (Приложение № 3); 4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП (Приложение № 4); 5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Приложение № 5); 6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – оригинал (Приложение № 6); 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 7); 8. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 8); 9. Проект на договор 10. Други документи, съгласно изискванията на Възложителя. Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №106. Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора, следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността му без ДДС. Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на фактура – оригинал и приемо-предавателен протокол за извършената доставка, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2017  (дд/мм/гггг)