Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201603

BG342, Районна здравноосигурителна каса - Сливен, ул. Савуил 1, За: Веселин Михайлов Иванов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 615201, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/926.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Сливен"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

07/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

До края на първоначално определения срок за подаване на оферти (30.06.2017 г., 17:00 ч.) в РЗОК Сливен е постъпила една оферта. Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят реши да удължи срока за подаване на оферти до 17:00 ч. на 07.07.2017 г. включително. Място на отваряне на офертите: гр. Сливен, ул. "Самуил" № 1, етаж осем, заседателна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 10.07.2017 г. от 11:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2017  (дд/мм/гггг)