Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02/12-00-171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса, чрез РЗОК-Бургас, парк Езеро, За: Кирил Терзиев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806670, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1120.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Бургас

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

05/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 05.07.2017г. Отварянето на офертите ще се извърши на 06.07.2017г. от 10:00 часа в гр.Бургас, парк "Езеро",административната сграда на РЗОК-Бургас.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2017  (дд/мм/гггг)