Версия за печат

BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1480

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2040, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-40.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

9208.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА OБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО ЗАД БЛОК №9А, БУЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ” ГР. ГУРКОВО”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

14/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава запечатана в непрозрачна опаковка, в рамките на определения в обявата краен срок, на адрес: гр. Гурково, общ. Гурково, обл. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг” №3, етаж 2, стая 10. Върху опаковката се изписва: „ За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строителни работи на обект: „Основен ремонт на междублоково пространство зад блок № 9а, бул. „Княз Александър Батенберг”, гр. Гурково”. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес; наименование на поръчката: Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2017  (дд/мм/гггг)