Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-152

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; Марияна Костадинова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818334, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/394-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Водни ефекти езеро парк Маркотея“ - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за фонтан тип „Динамичен радиален воден ефект тип „АРКИ“ и плаващи водни ефекти тип „ЛИЛИЯ“ в езеро към парк „Маркотея“, гр. Габрово, вкл. системи за управление.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000, 71320000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

07/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2017  (дд/мм/гггг)