Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-285

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=154.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6308.08 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на работно облекло по Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в която се включват специално работно облекло и обувки в обем и количества, съгласно техническата спецификация на възложителя. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18234000, 18200000, 18800000

Описание:

Панталони
Връхни дрехи
Обувни изделия


Срок за получаване на офертите

06/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Правото на труд – право за достоен живот“, по Договор №BG05M9OP001-2.005-0005-С01/10.04.2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2017  (дд/мм/гггг)