Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставки по заявки на почистващи препарати и средства, обособени в две позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000

Описание:

Перилни и почистващи препарати


Срок за получаване на офертите

06/07/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170628XfLN1192910 Отваряне на постъпилите оферти ще се осъществи по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на 07.07.2017 г., от 13:30 ч. в Заседателна зала - 2 ет., Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2017  (дд/мм/гггг)