Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

08/ОП-3(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201656

BG332, Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/817.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Добрич"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44500000

Описание:

Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

31/07/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 31.07.2017 г. Отваряне на офертите ще се извърши на 01.08.2017 г. в 15:00 часа в сградата на РЗОК – Добрич, находяща се на ІV етаж с адрес гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2017  (дд/мм/гггг)