Версия за печат

BG-СОФИЯ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000675834

BG411, ДГ №71 „ЩАСТИЕ“, гр.София, ж.к. Младост 1, ул. Усмивка № 1, За: Мария Илиева Панайотова, България 1750, СОФИЯ, Тел.: 00359 028752032, E-mail: odz@abv.bg, Факс: 00359 028752032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/dg71-shtastie-850/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dg71-shtastie-850/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ №71 „ЩАСТИЕ“, гр.София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

05/07/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Датата на отваряне на офертите е 06.07.2017 г. от 15:00 ч. в сградата на ДГ №71 „ЩАСТИЕ“, гр.София, ж.к. Младост 1, ул. „Усмивка“№ 1

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2017  (дд/мм/гггг)