BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

20-2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии - Пловдив, бул. Марица 26, За: инж. Володя Николов Каменов, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 032644688, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1299.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66420 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на компютърна техника за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив.Прогнозна стойност без ДДС - 55370,00 лв.; Обособена позиция № 2:Доставка на сървъри за нуждите на Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив.Прогнозна стойност без ДДС - 11050,00 лв.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

29/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и имат опит в извършването на доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка - доставка на компютърна техника и периферия и сървъри, както и осигуряване на гаранционната им техническа поддръжка. Участникът трябва да разполага с технически и/или организационни възможности да осигури за целия срок на гаранцията на доставената компютърна техника и оборудване, дадена от производителя, ефективната й гаранционна поддръжка – отстраняване на всички възникнали дефекти, съгласно условията на проектодоговора за възлагане на обществената поръчка.Всеки кандидат за възлагане на обществената поръчка/обособената позиция трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1)да е реализирал общ оборот в размер не по-малко от двукратния размер на определената от Възложителя прогнозна стойност, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2014, 2015 г. и 2016 г.), или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно; документи, с които се доказва съответствието с изискването: годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.2)да е реализирал минимален оборот от доставки в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /вж §2, т.67 от ДР ЗОП/ в размер не по-малко от определената от Възложителя прогнозна стойност, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно. Документи, с които се доказва съответствието с изискването: справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически и професионални способности: 1)Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил най-малко 1 /един/ договор с предмет доставка на компютърна техника. Документи, с които се доказва: списък на изпълнени договори, с предмет доставка на компютърна техника/сървъри, придружен с удостоверения/референция/препоръка и т.н. за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставеното. 2)Участникът, респ. лицето което ще осъществява гаранционната поддръжка, трябва да има въведена и активно функционираща система за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалентен международно признат стандарт.3)Участникът следва да представи доказателства за наличие на собствена или наета сервизна база на територията на гр. Пловдив.4)Участниците да представят Сертификат за партньорство с Майкрософт – заверено ксерокопие и превод на български език. Участниците/кандидатите имат право да подават оферти за една или всички обособени позиции. Възложителят допуска възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“. Възложителят дава възможност за подаване на едно заявление за участие, в случай, че участниците/кандидатите изпълняват критериите за подбор по всяка от отделните обособени позиции. Възложителят поставя изрично изискване: в случай, че оферираните от участниците цени по която и да е обособена позиция надхвърлят обявената от Възложителя прогнозна стойност по съответната обособена позиция, офертата им ще бъдат отклонени от разглеждане.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/06/2017  (дд/мм/гггг)