BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-10-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: инж. Галин Гакев - зам.-директор, Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 088 9814562; 088 6843613, E-mail: dgs.kosti@abv.bg, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1140.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

23/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията ще разглежда и оценява офертите на 26.06.2017 год. в 10:00 часа. Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на ТП „ДГС Кости”, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас – заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/06/2017  (дд/мм/гггг)