BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201603

BG342, Районна здравно осигурителна каса Сливен, ул. Самуил 1, За: Веселин Михайлов Иванов, Виетнам 8800, Сливен, Тел.: 044 615201, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/926.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Сливен

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

30/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. Отваряне и разглеждането на офертите 03.07.2017

Дата на изпращане на настоящата информация

20/06/2017  (дд/мм/гггг)