Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02/12-00-171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса, чрез РЗОК-Бургас, парк Езеро, За: Кирил Терзиев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806670, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1120.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

916.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНО ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА РЗОК - БУРГАС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

29/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Техническите изисквания и указания за офериране, заедно с приложенията. Техническите изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/1120

Дата на изпращане на настоящата информация

20/06/2017  (дд/мм/гггг)