Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831604711

BG411, Национален център за информация и документация, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А, За: Димитър Евтимов - главен специалист, дирекция АФСДУС, България 1125, София, Тел.: 02 8173829, E-mail: d.evtimov@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nacid.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nacid.bg/bg/procurement/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

23/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място за получаване: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, деловодството на НАЦИД. Отварянето на офертите ще се състои на 26.06.2017 г. от 11.00 часа в гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А, ет. 2, зала № 208.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/06/2017  (дд/мм/гггг)