Версия за печат

BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-09-109

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540260

BG341, Югоизточно държавно предприятие -ДП - Сливен, Териториално поделение Държавно горско стопанство Карнобат, ул. Москва №1, За: Наталия Недева, България 8400, Карнобат, Тел.: 0886 504042, E-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com, Факс: 0559 22159

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgskarnobat@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1162.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316400

Описание:

Електрически материали
Железарски изделия


Срок за получаване на офертите

29/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2017  (дд/мм/гггг)