Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-157

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставка на спирателни кранове и възвратни клапи до 2 (вентил спирателен сферичен, спирателен кран с изпразнител, спирателен кран шибърен, филтър за водомер до 2) Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителяв и в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42131000

Описание:

Кранове и клапани


Срок за получаване на офертите

26/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1)Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие; 2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие; 4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя. 6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. Изисквания на възложителя към участниците в обществената поръчка: Участникът да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези по обществената поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата; Участникът да е производител на стоките, предмет на поръчката или оторизиран представител на производителя; Производителят на предлаганите стоки, предмет на поръчката да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен). Обхватът на сертификата да има отношение към предмета на поръчката и да бъде в срок на валидност; Участникът да има внедрена система за система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен). Обхватът на сертификата да има отношение към предмета на поръчката и да бъде в срок на валидност. Документи, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, а именно: декларация за експлоатационни показатели, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО или декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ въз основа, на който е издадена, за строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО; Доказателства за съответствие на предлаганите стоки с техническите спецификации и изисквания на възложителя: оригинални каталози на производителя, брошури, и др. с превод на български език с посочени подробни технически данни за продуктите; сертификати, издадени от акредитирани институции, удостоверяващи съответствието на продуктите с поставените от възложителя технически изисквания, и други приложими документи, по преценка на участника. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец - Приложение № 6 от документацията за участие, съдържащо: 1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя; 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие;4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; Ценово предложение:Предлаганата цена се образува съгласно изискванията в Ценовото предложение - Приложение № 9 от документацията за участие. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1.Срок на изпълнение на поръчката:18 (осемнадесет) месеца считано от датата на сключване на договора. 2.Място на изпълнение: Централен склад на Възложителя, гр. Благоевград. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Прогнозната стойност: 70 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане: Всички плащания се извършват в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя срещу издадена фактура и приложен/и към нея приемо-предавателен/и протокол/и с посочени точни количества на доставените стоки. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата, по цени съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2017  (дд/мм/гггг)