Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-26-123

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Дорианна Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220683, E-mail: d.m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-024.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на услуга "Третиране на отпадъци"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90500000 (FB13)

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци (С военни спецификации )


Срок за получаване на офертите

28/06/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/06/2017  (дд/мм/гггг)