Версия за печат

BG-В. Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201465

BG321, Районна здравноосигурителна каса, ул. Ивайло 2, За: Христо Ангелов Ангелов, България 5000, В. Търново, Тел.: 062 611203 ; 062 611201, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.nhif.bg/web/guest/786.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК – Велико Търново от служба по трудова медицина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

23/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 ч. на 23.06.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.06.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на РЗОК-Велико Търново, ул. Ивайло №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2017  (дд/мм/гггг)