Версия за печат

BG-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-19-611

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104025653

BG321, ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, УЛ. Т. ТЪРНОВСКИ, 2, За: ИНЖ. ЦВЕТАН СТОЕВ, България 5000, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Тел.: 062 618342, E-mail: ts.stoev@uni-vt.bg, Факс: 062 628023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-vt.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=1&page=10.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

219651.31 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Извършване на ремонтни дейности в помещения в сграда на филиал в гр. Враца на ВТУ“Св. св. Кирил и Методий”“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2017  (дд/мм/гггг)