Версия за печат

BG-гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

________

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

BG421, УМБАЛ Свети Георги ЕАД гр. Пловдив, изпълнителен директор, бул. Пещерско шосе №66, За: Иван Русев - Началник МТ, Теодор Пещерски- юрисконсулт, България 4002, гр. Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170605tJWx4729164.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 2 броя операционни маси за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33192230

Описание:

Операционни маси


Срок за получаване на офертите

19/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация за обществената поръчка, в т.ч изискуеми образци и проекта на договора е публикувана в профила на купувача, в електронното досие на поръчката, на посочения интернет адрес на Профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2017  (дд/мм/гггг)