Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ФС-02-03-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/391-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69340 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ДЕСЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: №1 Застраховка „Имущества” №2 Задължителна застраховка „Трудова злополука“ по чл. 55, ал.1 и за ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и групова рискова застраховка „Живот“ №3 Застраховка „Каско на МПС“ №4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ №5 Застраховка „Индустриален пожар“ №6 Застраховка „Обща гражданска отговорност“ №7 Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" №8 Групова застраховка „Злополука“ – за отряда за действие при бедствия и аварии №9 Групова застраховка „Злополука“ №10 Застраховка „Обща гражданска отговорност“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

19/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 20.06.2017г. от 10.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2017  (дд/мм/гггг)