Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-114

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Тодор Нинов, България 1431, София, Тел.: 02 9159453, E-mail: tninov@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30190000

Описание:

Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

14/06/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Канцеларските материали и офис принадлежности, трябва да са произведени съгласно действащите нормативни изисквания за качество и международни стандарти със съответната маркировка и дата на производство. Оферираните канцеларски материали и офис принадлежности трябва да отговарят на минималните задължителни технически изисквания и параметри, посочени в Техническата спецификация към обявата. Срокът за доставка на канцеларските материали и офис принадлежности, трябва да бъде до 24 часа, след получаване на писмена заявка от упълномощено от Възложителя лице.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/06/2017  (дд/мм/гггг)