Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.05.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201637

BG334, Районна здравноосигурителна каса-Търговище, ул.Трайко Китанчев №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/quest/966.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския интентар в РЗОК-Търговище

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44520000, 44411000, 39715000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия
Уреди за подгряване на вода и отопление на сгради; водопроводно оборудване


Срок за получаване на офертите

09/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 16,00 часа на 09.06.2017г. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 ППЗОП на датата, часа и мястото посочени в обявата за събиране на оферти за обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2017  (дд/мм/гггг)