Версия за печат

BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-06

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен АД, бул.Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43210 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на медицински консумативи за неврохирургия, заплащани от пациенти в МБАЛ"Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен " в пет обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33184100 (LA25)

Описание:

Хирургически имплантанти (За неврохирургическа употреба )


Срок за получаване на офертите

14/06/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 15.06.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/06/2017  (дд/мм/гггг)