BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-254

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=148.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

195900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на възлагане по настоящата поръчка е осъществяването на строителство за изпълнение на основен ремонт на част от ул. "Люлин", ул. "Г. Матев", ул. "Димитър Шишманов", ул. "Неофит Рилски", ул. "П. Евтимий", ул. "Н. Славков", ул. "Черни връх", ул."Хан Аспарух", основен ремонт тротоари, основен ремонт на стълби на ул. „Петър Парчевич“ и текущ ремонт на републикански пътища в границите на град Свищов”в. Всички видове СМР са подробно описани и количествено измерени – съгласно Ценовото предложение, част от документацията за участие. Възлаганите видове и количества строителни работи следва да бъдат изпълнени съгласно изискванията на Възложителя, Ценовото предложение и изискванията на действащата нормативна уредба. Целта на възлаганите за изпълнение СМР е възстановяване на целостта на асфалтовата настилка на улиците, подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване на условия за безопастност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците. Предметът на поръчката включва следните видове СМР които ще бъдат изпълнени: Рязане на асфалтобетон Студено фрезоване на нарушени зони от съществуваща асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо Престъргване и профилиране на съществуваща асфалтова настилка с цел полагане на необходимата минимална дебелина на изравнителния пласт и фиксираната дебелина на износващия пласт, вкл. натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо Разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка, вкл. изкоп, натоварване, транспорт на определено разстояние, разтоварване и оформяне на депо Разбиване на армирана бетонова настилка Доставка и монтаж на вибропресовани бордюри Разваляне и пренареждане на пътни бордюри Доставка и полагане на материал за пътна основа с различна ширина и дебелина на пласта Подготовка на основата за направа на пътища Първи битумен разлив с различна ширина Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с различна дебелина, но не под 30 мм, и ширина за подравняващи пластове Втори битумен разлив с различна ширина Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 5 см. Повдигане на капак на ревизионна шахта Подмяна на метална решетка Изграждане на дъждоприемна шахта и заустване в канализацията

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2017  (дд/мм/гггг)