Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-251

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=147.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

143260 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва: - Изработване на инвестиционен проект във фаза работен за преустройство и смяна на предназначение на помещения за разполагане на компютърен томограф в МБАЛ “Д-р Димитър Павлович ЕООД“; - Извършване на строително-монтажните работи и дейности съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект; - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране


Срок за получаване на офертите

19/06/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Вашето здраве има значение! – модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” - Project Code 16.5.2.042, EMS CODE: ROBG-174, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г. с регистрационен номер 49362/06.04.2017 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2017  (дд/мм/гггг)